طبق آمارهایی که به دست خبرنگار «نود اقتصادی» رسیده است در حدود ۵۰ روز نخست پاییز ۹۹ ارزش بیمه‌ نامه‌های صادر شده در صندوق ضمانت صادرات ۳۸۰ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که در ۵۰ روز نخست آذر و دی که مدیریت صندوق تغییر یافته است ارزش بیمه نامه‌های صادر شده به ۱۵۰ میلیون دلار سقوط کرده است!

عملکرد نامناسب ۵۰ روز دوم یعنی ماه‌های آذر و دی در شرایطی به وجود آمده که مدیریت صندوق ضمانت صادرات بر عهده عبدالله سجادی قرار گرفته که رشته تحصیلی و سابقه مدیریتی وی هیچ ارتباطی به صندوق ضمانت صادرات ندارد و سجادی با رشته دکترای مدیریت رسانه سکان هدایت صندوق ضمانت را بر عهده گرفته است.

صندوق‌های ضمانت صادرات رکن رکین همه کشورها در حفظ و توسعه صادرات هستند و صادرات کلید جهش تولید در هر اقتصادی است.