به گزارش «نود اقتصادی» دولت طی نیمه اول سال ۱۳۹۹ حدود ۲/۳ میلیون تن گندم به ارزش نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان از کشورهای مختلف وارد کرده است.

در ابتدا دولتی‌ها اظهار کرده بودند که این مقدار واردات برای افزایش ذخایر استراتژیک گندم کشور است، اما بررسی‌های «نود اقتصادی» از آمارهای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نشان می‌دهد دلیل واردات گندم در سال جاری، عدم خرید نزدیک به ۲ میلیون تن گندم در سال ۱۳۹۸ بوده است، به‌طوریکه دولت در سال ۹۸ درحالی ۷/۷ میلیون تن گندم از کشاورزان خریده که میزان خرید سال‌های قبل حدود ۹ میلیون تن بوده است. 

قابل ذکر است تخصیص نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ به واردات گندم درحالی صورت می‌گیرد که کل بودجه خرید تضمینی گندم در سال ۹۸ حدود ۱۳/۳ هزار میلیارد تومان بوده است، با این تفاوت که دولت با رقم مذکور ۷/۷ میلیون تن گندم خریده اما با رقم ۱۴ هزار میلیارد تومان فقط ۲/۳ میلیون تن گندم وارد کشور شده است.