در اتفاقی عجیب مردم در جنوب شرق تهران وارد یک مزرعه خیار شده و محصول آن را قبل از برداشت کامل برای خود جمع کردند!!