به گزارش «نود اقتصادی»، جواد احمدی، معاون سازمان حمایت اظهار داشت: سازمان حمایت مسئول مهار قیمت ها نیست و این تصور در مورد سازمان حمایت درست نیست و نمی توان گفت که کدام مسئول بصورت مستقیم مسئول مهار قیمت است زیرا دستگاه متولی برخورد با تخلفات در حوزه عمده و خرده فروشی در قدم اول اتحادیه های صنفی است اما متولی کنترل قیمت در واحدهای تولیدی، شرکت ها، انبارها و از آنجا که از حوزه صنفی خارج است سازمان حمایت است.