به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای وزارت جهادکشاورزی، درحالی میانگین عمکلرد تولید گندم و جو آبی در کشورمان به ترتیب ۴/۲ تن در هکتار و ۳/۷ تن در هکتار است که عملکرد تولید گندم آبی کشاورزان نمونه کشورمان در هر هکتار ۱۴ تن و ۴۰۰ کیلوگرم، و عملکرد تولید جو آبی کشاورزان نمونه کشورمان در هر هکتار ۱۰ تن و ۸۵۰ کیلوگرم است.

به عبارتی‌دیگر عملکرد کشاورزان نمونه ایران در تولید محصولات آبی که ارتقای تولید آنها تابع بهبود روش‌های کاشت و داشت است، ۳ تا ۳/۵ برابر بهتر و بیشتر از سایر کشاورزان عادی است. 

قابل ذکر است از مجموع سالانه نزدیک به ۱۴ میلیون تن گندم تولیدی کشور، حدود ۸ میلیون تن آن از مزارع آبی بدست می‌آید و در محصول جو نیز، از مجموع ۳/۵ میلیون تن جو تولیدی کشور، حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن آن در مزارع آبی تولید می‌شود.

به عبارتی دیگر، درحال حاضر ۵۷ درصد گندم تولیدی و ۶۶ درصد جو تولیدی کشور در مزارع آبی تولید می‌شود که اگر دولت از طریق اقدامات ترویجی و حمایتی اراده‌ای برای افزایش راندمان و بهره‌وری در تولید این دو محصول استراتژیک داشته باشد، حتی در صورتی که تولید فعلی این محصولات نه به اندازه کشاورزان نمونه، بلکه به اندازه نیمی از عملکرد تولیدی آنها هم برسد، ایران می‌تواند از واردکننده جو و گندم (در سال جاری  واردات ۲ میلیون تن گندم) به صادرکننده پرقدرت این محصولات تبدیل شود.

لازم به ذکر است در میان همسایگان موفق در تولید محصولات کشاورزی، اگر تجربیات ترویجی و حمایتی کشور پاکستان در تولید این محصولات را مدنظر قرار دهیم، افزایش دو برابری تولید گندم و جو در ایران چندان دشوار و  دور از ذهن نخواهد بود.