گفتنی است حسن روحانی، رئیس جمهور دیروز در توتیتی نوشت در طی ۷ سال اخیر، مجموعاً ۴.۵ میلیون مسکن توسط دولت در کل کشور ساخته شده است.

این اظهارنظر وی با واکنش کارشناسان مسکن مواجه شده است.

بیشتر بخوانید: معلوم نیست روحانی عدد ساخت ۴.۵ میلیون خانه در ۷ سال را از کجا آورد؟