به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) طی سال ۲۰۱۹ چین با تولید ۱۳۱ میلیون تن گندم در رتبه اول جهان قرار دارد.

پس از این کشور، هند با ۹۹/۷ میلیون تن، روسیه با ۷۲/۱ میلیون تن، آمریکا با ۵۱/۳ میلیون تن و فرانسه با ۳۸/۵ میلیون تن به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند.

در این رتبه‌بندی ایران با تولید ۱۳/۷ میلیون تن گندم در رتبه چهاردهم قرار دارد که نسبت به رتبه سیزدهمی سال ۲۰۱۸ یک رتبه تنزل پیدا کرده است.

قابل ذکر است در بین کشورهای منطقه پاکستان با تولید ۲۵/۱ میلیون تن (۱/۸ برابر بیشتر از ایران) در رتبه هفتم جهان و ترکیه نیز با تولید ۲۰ میلیون تن گندم (۱/۵ برابر بیشتر از ایران) در رتبه یازدهمی جهان قرار دارند.