به گزارش «نود اقتصادی» یکی از شاخص‌های آشکارکننده شکاف طبقاتی، شاخص ضریب جینی است که به سنجش وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه می‌پردازد.

این شاخص که درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور یا منطقه و استان را توصیف می‌کند، عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نـابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است.

بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در آخرین گزارش این مرکز که مربوط به آمارهای سال ۱۳۹۷ است، شاخص ضریب جینی مناطق شهری استان سیستان‌وبلوچستان بالاترین رقم ضریب جینی در ایران بوده و به رقم ۴۶۵/. رسیده است. این رقم درحالی است که میانیگین ضریب جینی مناطق شهری کشور در شاخص مذکور طی سال ۱۳۹۷ حدود ۳۹۴/. بوده و در برخی استان‌ها همچون مرکزی و کردستان نیز شاخص ضریب جینی نیز معادل نیمی از رقم ۴۶۵/. ثبت شده در استان سیستان‌وبلوچستان است.