به گزارش «نود اقتصادی» طبق مطالعاتی که در سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده، تا سال ۱۳۹۶ ارزش دارایی‌های غیرمنقول راکد شمارش‌شده دولت ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان و ارزش کل دارایی‌ها (شمارش‌شده و نشده)  ۱۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین این میزان حدود ۱۴ برابر کل نقدینگی کشور در همان سال ۱۳۹۶ بوده است.

قابل ذکر است کارشناسان اقتصادی می‌گویند این دارایی‌های راکد می‌تواند در قالب مولدسازی دارایی‌ها برای جبران بخشی از کسری بودجه به کمک دولت بیاید، با این حال مسئله اصلی این است که دولت برای مولدسازی این دارایی‌های راکد، فاقد یک سازمان توانمند اجرایی است که بتواند ضمن احصا دارایی‌های راکد، اولویت‌های مولدسازی را تعیین و ناظر اجرای آن باشد.