به گزارش «نود اقتصادی» گردشگری ازجمله بخش‌های آسیب‌پذیر اقتصاد ایران و کشورهای مختلف پس از شیوع ویروس کرونا بوده است. برای برآورد میزان آسیب‌پذیری این بخش از شیوع ویروس کرونا استناد به دو آمار گردشگران داخلی و خارجی می‌تواند تا حدودی رقم آسیب این بخش را مشخص کند. 

در بخش گردشگری داخلی، بررسی داده‌های آماری گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی بهار سال ۱۳۹۸ حدود ۶۶ درصد از خانوارهای ایرانی به مسافرت رفته و در مجموع ۱۰۲ میلیون سفر در این مدت انجام شده است. طبق این آمار، گردشگران داخلی ایران در سه ماهه بهار نزدیک به ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد در این بخش هزینه کرده‌اند که اگر ویروس کرونا تا پایان بهار ادامه داشته باشد، به نظر می‌رسد گردشگری ایران کل یا بیش از ۹۰ درصد این درآمد را از دست خواهد داد. 

اما از سوی دیگر، در بخش گردشگران خارجی نیز داده‌های آماری وزارت گردشگری نشان می‌دهد طی اسفند و سه ماهه بهار ۱۳۹۷، ایران میزبان دو میلیون و ۱۰۶ هزار گردشگر خارجی بوده که این تعداد معادل ۲۷ درصد کل گردشگران خارجی سالانه ایران در همان سال است.

اگر کل درآمد حاصل از گردشگران خارجی طی سال گذشته را ۱۱/۸ میلیارد دلار در نظر بگیریم؛ ۲۷ درصد آن نزدیک به ۳ میلیارد دلار است که قطعا گردشگری ایران این درآمد را از دست خواهد داد. 

بر این اساس با فرض ماندگاری ویروس کرونا تا پایان بهار ۱۳۹۹، گردشگری ایران زیان ۴۰ هزار میلیارد تومانی (۱۳ هزار میلیارد تومان از گردشگری داخلی و ۲۷ هزار میلیارد تومان از گردشگری خارجی (با فرض میانگین قیمت دلار سال ۹۷) را متحمل خواهد شد.