براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۶، میزان صادرات گاز طبیعی در این سال حدود ۲۵.۲ میلیون متر مکعب در روز و میزان واردات گاز طبیعی هم حدود ۶.۳ میلیون مکعب در روز بوده است.

دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه ۹۶ میزان فروش گاز طبیعی اعم از فروش داخلی و صادرات را اعلام کرد.

براساس گزارش تفریغ تبصره ۱ قانون بودجه ۹۶، میزان صادرات گاز طبیعی کشور در این سال برابر ۹ میلیارد و ۱۹۷ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۳۷۰ متر مکعب بوده است.

بر این اساس، میزان متوسط صادرات گاز طبیعی در سال ۹۶ بالغ بر ۲۵ میلیون و ۱۹۸ هزار متر مکعب در روز بوده است.

براساس این گزارش، در سال ۹۶ مجموعا ۲ میلیارد و ۲۹۴ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۶۲۱ متر مکعب گاز طبیعی وارد کشور شده و در نتیجه، میزان متوسط واردات گاز طبیعی در این سال برابر ۶ میلیون و ۲۸۷ هزار متر مکعب در روز بوده است.

با توجه به اعداد فوق، خالص گاز طبیعی صادراتی کشور در سال ۹۶ بالغ بر ۶ میلیارد و ۹۰۲ میلیون و ۵۰۴ هزار و ۷۴۹ متر مکعب بوده است.

بر این اساس، میزان متوسط خالص گاز طبیعی صادراتی کشور در سال مذکور برابر ۱۸ میلیون و ۹۱۰ هزار متر مکعب در روز بوده است.

براساس گزارش دیوان محاسبات، مجموع گاز طبیعی فروخته شده در داخل کشور در سال ۹۶ هم ۱۸۹ میلیارد و ۴۸۱ میلیون و ۹۱ هزار و ۵۰۸ متر مکعب بوده و در نتیجه، مجموع گاز طبیعی فروخته شده در داخل کشور در سال مذکور برابر ۵۱۹ میلیون و ۱۲۶ هزار متر مکعب در روز بوده است.

همچنین ارزش دلاری صادرات گاز طبیعی کشور در سال ۹۶، بالغ بر ۱ میلیارد و ۸۸۵ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۳۱۳ دلار بوده است.

هزینه دلاری واردات گاز طبیعی کشور در سال مذکور هم ۲۵۷ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۳۶۳ دلار بوده است.

براساس این گزارش، متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی کشور در سال ۹۶ برابر ۲۰.۵ سنت به ازای هر متر مکعب بوده است. همچنین متوسط قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی وارداتی کشور در سال مذکور هم برابر ۱۱.۲ سنت بوده است.

بخش اعظم صادرات گاز ایران به کشور ترکیه صورت می گیرد و از ۳۱ خردادماه ۹۶ هم صادرات گاز کشورمان به عراق با حجمی حدود ۷ میلیون متر مکعب در روز آغاز شد.