«نود اقتصادی»- مدیرعامل شرکت بیمه میهن، تعدادی از مدیران شرکت متبوع خود را برکنار کرد.

بر اساس این گزارش، داریوش محمدی، مدیر عامل شرکت بیمه میهن، در اقدامی،"رضا شارقی"، رئیس شورای فنی، "مجید ارسطن"، مدیر امور نمایندگان،"رمضان نعمتی"، عضوشورای فنی و مشاور فنی مدیرعامل و نصیری مدیر امور بازرسی را جابجا کرده است.

داریوش محمدی ابتدای آذرماه سالجاری به عنوان مدیر عامل شرکت بیمه میهن انتخاب شد.

این احتمال وجود دارد که "عباس احمدیان"، معاون پیشین بازاریابی و شبکه فروش هم از این شرکت جدا شود.

به تازگی، رسول ساجدی، مدیر روابط عمومی پیشین شرکت بیمه ایران به عنوان سرپرست معاونت بازاریابی و شبکه فروش بیمه میهن معرفی شده است!