«نود اقتصادی»:یک مقام مطلع در نظام بانکی، هر گونه ممنوعیت ارایه خدمات مالی وبانکی  از ناحیه بانکی های چینی به سه کشور کره شمالی، ایران وسوریه را رد کرده وگفت که این موضوع فاقد صحت است.

امروز،برخی رسانه ها به نقل ازبانک‌های چینی اعلام کردند که ارایه هرگونه خدمات مالی و بانکی به سه کشور کره شمالی، ایران و سوریه در چین ممنوع است.

این مقام آگاه، که نخواست  نام او منتشر شود، خبرداد که به تازگی، صندوق بین المللی پول در راستای میزان رعایت استانداردهایFATF   نزد بانک های چینی، بررسی هایی راآغاز کرده که این امر سبب شده تاسخت گیری هایی در بانک های چینی صورت پذیرد.

وی،درعین حال،تاکید کرد که با این حال، فضا اینطور نیست که روابط بین بانکی ایران و چین بهم خورده باشد و افزود که در حال حاضر، روابط بانکی بین ایران و چین در حدی که از قبل بوده، وجود دارد.

این اواخر، بانکهای چینی با ارسال پیامک به دانشجویان ایرانی،تهدیدکرده اند که حساب ایرانیان را مسدود خواهند کرد.

این اولین باری نیست که چینی‌ها چنین برخوردی می‌کنند.

چند وقت پیش،بانک های چینی، حساب صادر کنندگان ایرانی را مسدود کرده و شرایطی را ایجاد کردند که صادرکنندگان ناچار شدند حساب های خود را جابجا کنند.