عبدالله بابایی افزود: هرگونه تصمیم‌گیری دوباره در خصوص تغییر قیمت‌ها موجب به وجود آمدن واسطه‌گری در بازار خودرو می‌شود.