به گزارش «نود اقتصادی: بزرگترین سیستم رایزنی بازرگانی ایران در عراق است. سه مرکز تجاری فعال در عراق داریم و سفیر جدید ایران در کشور دید اقتصادی خوبی دارند. عراق برای صنعتی شدن برنامه ریزی دارد و روی محصولات وارداتی از کشورهای دیگر عوارض می‌گذارد. باید روی صادرات خدمات فنی مهندسی، محصولات پزشکی و دارویی برای بازار عراق کار کنیم. روی صادرات لبنیات روی بازار اوراسیا و آفریقا متمرکز شده‌ایم.