به گزارش «نود اقتصادی»، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: دولت یازدهم از زمانی که روی کار آمد تا پایان دولت دوازدهم، مرتب به دولت قبلی می‌تاخت و برخی از دولتی‌ها در آن زمان می‌گفتند که ما دولت را ته دره تحویل گرفتیم، در حالیکه دولت را ته دره تحویل نگرفتند، بلکه ته دره بردند.

وی بیان کرد: ما قبل از شروع به کار دولت سیزدهم، به دوستانمان در مجلس پیشنهادی دادیم که ساختاری را طراحی کنید که وقتی دولت‌ها می‌خواهند عوض شوند شورایی  مرکب از اعضای سه قوه، بررسی کنند که بر اساس شاخص‌های کلان، اساسا دولت چه چیزی را به دولت بعدی تحویل می‌دهد.

میرکاظمی افزود: برای کشور ما ضروری است که شورایی تشکیل شود که دقیقا عملکرد دولت ها را در پایان دوره بررسی کنند و برای مردم تبیین کنند که دولت در چه وضعیتی کشور را به دولت بعدی تحویل می‌دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: وقتی ما در دولتی ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان مصارف می‌آوریم اما شاهد رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیستیم و بهره‌وری ما منفی است، آیا نباید حسابرسی شود که این مصارف کجا رفته و صرف چه چیزی شده است؟

وی گفت: ما در دولت بنا نداشتیم که این حرف ها بزنیم، اما کم کم می‌بینیم که بانیان وضع موجود دست به توییت شدند و از وضعیت موجود انتقاد می‌کنند، این موضوع کمال بی‌معرفتی است چرا که ما در حال آواربرداری اقدامات دوستان در دولت قبل هستیم.