به گزارش «نود اقتصادی» یکی از هزینه‌های بی‌حساب‌وکتاب شرکت‌ها، هزینه‌های مرتبط با مسئولیت‌های اجتماعی و کمک‌های بلاعوض است. 

این هزینه‌های گرچه ظاهر خیرخواهانه دارند اما به این دلیل که افراد دریافت‌کننده این کمک‌ها شفاف نیست و در موضوع تحقیق و تفحص فولاد مبارکه نیز مشخص شد این افراد بعضا دارای مسئولیت‌های اجرایی در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی هستند، می‌توانند عامل زدوبند و فساد باشند.

طبق اطلاعات صورت مالی شرکت ملی مس ایران، این شرکت طی دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ درمجموع ۲۴۴ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان فقط کمک بلاعوض پرداخت کرده است.

به نظر می‌رسد مجلس باید با قانون‌گذاری، جلوی هزینه‌کرد این موارد را از طرف شرکت‌ها گرفته و اگر قرار است این مبالغ پرداخت شود، باید فرضا در حساب‌های نهادها و دستگاه‌های حمایتی تجمیع شده و به مصارف فقرزدایی و خیرخواهانه برسد.