به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای وزارت اقتصاد ترکیه، حجم تجارت خارجی مناطق آزاد ترکیه در سال ۲۰۲۱ به ۲۴ میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار رسیده که از این مقدار، ۱۰/۵ میلیارد دلار واردات این مناطق و بیش از ۱۴ میلیارد دلار نیز صادرات این مناطق بوده است.

همچنین از کل صادرات مناطق آزاد ترکیه، ۹۵ درصد آن مربوط به صادرات تولیدات صنعتی و مابقی به صادرات تولیدات کشاورزی و بخش خدمات است. 

قابل ذکر است تجارت خارجی نزدیک به ۲۵ میلیارد دلاری و صادرات ۱۴ میلیارد دلاری مناطق آزاد ترکیه درحالی است که کل حجم تجارت خارجی مناطق آزاد ایران در سال ۱۳۹۹ حدود ۲ میلیارد دلار و صادرات ایران نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار بوده است. به عبارتی، حجم تجارت خارجی ترکیه ۱۲/۵برابر و صادرات آنها ۱۵/۵ برابر صادرات مناطق آزاد ایران است.