به گزارش «نود اقتصادی» طی سال ۱۴۰۰ تعداد موالید کشور یک میلیون و ۱۰۶ هزار فرزند بوده که این تعداد نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش بیش از ۸ هزار نفری را نشان می‌دهد. 

همچنین موالید سال ۱۴۰۰ کمترین تعداد در ۴۴ سال اخیر (از سال ۱۳۵۶) تاکنون است.

قابل ذکر است در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ تعداد سالانه موالید کشور بین ۱/۴ تا ۱/۵ میلیون نفر بوده که طی چند سال اخیر این تعداد با کاهش ۲۷ تا ۳۰ درصدی روبرو بوده است.