به گزارش «نود اقتصادی» دولت رئیسی در سه ماه نخست فعالیت خود کنترل پایه پولی را در دستور کار قرار داده است. در حالی که دولت روحانی در ۴ ماه پایانی عملکردش با افزایش شدید چاپ پول اقدام به رشد پایه پولی کرد و ۵۸ هزار میلیارد تومان پایه پولی را افزایش داد، دولت رئیسی جلوی رشد پایه پولی را گرفته و در سه ماه اخیر فقط ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی افزوده شده است.