اخبار شرکتها-در زمان استفاده از همراه بانک تجارت، نکات امنیتی را در این خصوص رعایت کنید تا مورد سو استفاده قرار نگیرید.