اخبار شرکتها-با افزایش سهم سازمان سازمان تامین اجتماعی در سبد بیمه تکمیلی بازنشستگان از ۳۰ به ۵۰ درصد، سهم پرداختی از جیب بازنشستگان کاهش یافت.

فرایند رایگان شدن داروهای بیماران پروانه‌ای هم در تعهدات جدید بیمه‌ای آغاز شد‌.

مهمترین مشکلات شرکت‌های هپکو و آذرآب اراک با ورود وزارت مردم سامان یافت ، بر این اساس تسهیل صدور کارت بازرگانی، گشایش اعتبار و به تبع آن افزایش سفارش تولید در مجموعه هپکو، تقسیط بدهی آذر آب به تامین اجتماعی و رفع سواثر از چک‌های برگشتی از جمله راهکارهای وزارت مردم بود.

تفاهم نامه‌ی احداث ۱۶۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن بین سازمان بهزیستی و وزارت راه و شهرسازی در شورای عالی مسکن و با حضور رئیس جمهور امضاء شد.

به همت سازمان بهزیستی ۸۳ درصد معلولان و سالمندان مقیم در مراکز شبانه‌روزی سراسری هر دو دوز واکسن کرونا و بیش از ۹۸ درصد از این عده دوز اول واکسن را دریافت کرده‌اند.