به گزارش «نود اقتصادی»، بازار امروز شاهد افزایش قیمت دلار و سکه است، طلا اما کاهش قیمت را تجربه کرد.

 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۶۷ (یک هزار و هفتصد و شصت و هفت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۶۷

-۰.۴۰

-۰.۰۳

06:00

۱,۷۶۸

-۲۸.۷۰

-۱.۶۳

روز قبل

۱,۷۹۷

۳.۱۰

۰.۱۷

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۲۹ درصدی، از ۱,۱۴۱,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و یک هزار و نهصد) تومان به ۱,۱۳۸,۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و سی و هشت هزار و ششصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۱۳۸,۶۰۰

-۳,۳۰۰

-۰.۲۹

11:25

۱,۱۴۱,۹۰۰

۷,۹۰۰

۰.۶۹

۲ روز پیش

۱,۱۳۴,۰۰۰

۱۱,۳۰۰

۰.۹۹

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۹۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۹۳۲,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و سی و دو هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۲۲۰ (بیست و هفت هزار و دویست و بیست ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۵۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۷,۲۲۰

۱۶۰

۰.۵۸

11:23

۲۷,۰۶۰

-۱۱۰

-۰.۴۱

۲ روز پیش

۲۷,۱۷۰

۵۰

۰.۱۸

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۴۴ درصدی، از ۲۶,۲۳۳ (بیست و شش هزار و دویست و سی و سه ) تومان به ۲۶,۳۴۹ (بیست و شش هزار و سیصد و چهل و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۶,۳۴۹

۱۱۶

۰.۴۴

11:25

۲۶,۲۳۳

-۷۲

-۰.۲۸

۲ روز پیش

۲۶,۳۰۵

-۹۶

-۰.۳۷

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۶۲ درصدی، از ۳۱,۴۳۲ (سی و یک هزار و چهارصد و سی و دو ) تومان به ۳۱,۶۳۰ (سی و یک هزار و ششصد و سی ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۱,۶۳۰

۱۹۸

۰.۶۲

11:20

۳۱,۴۳۲

۵.۰۰

۰.۰۱

۲ روز پیش

۳۱,۴۲۷

۷۴

۰.۲۳

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۶۹ تومان افزایش، ۳۷,۳۶۲ (سی و هفت هزار و سیصد و شصت و دو ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۷,۳۶۲

۲۶۹

۰.۷۱

11:20

۳۷,۰۹۳

۶۹

۰.۱۸

۲ روز پیش

۳۷,۰۲۴

۱۰۳

۰.۲۷

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۴۱۸ (هفت هزار و چهارصد و هجده ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۲,۰۵۳ (بیست و دو هزار و پنجاه و سه ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 11,745,000 (یازده میلیون و هفتصد و چهل و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 0.17 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۱,۷۴۵,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۰.۱۷

11:24

۱۱,۷۲۵,۰۰۰

-۱۰,۰۰۰

-۰.۰۹

۲ روز پیش

۱۱,۷۳۵,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

۰.۴۶

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۹۸۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۹۸۰,۰۰۰

-۲۰,۰۰۰

-۰.۳۴

11:26

۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۰۰۰

۰.۴۴

۲ روز پیش

۵,۹۷۳,۰۰۰

۳,۰۰۰

۰.۰۵

۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۳۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۴۹۲,۰۰۰ (سه میلیون و چهارصد و نود و دو هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۱۹۷,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و نود و هفت هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد