ببینید: ضربه معاون وزیر دولت روحانی، به سفر استانی رئیسی!