اخبار شرکتها-همانطور که می‌دانید در همراه بانک تجارت می‌شود از سایر مشتریان همراه بانک درخواست پول کنید.

در این ویدیو آموزش این عملیات را بطور کامل قرار دادیم.