اخبار شرکتها-با استفاده از گزینه تبدیل ها در همراه بانک بانک تجارت می توانید شماره حساب و شماره شبا تمامی بانکها را به یکدیگر تبدیل کنید.