به گزارش «نود اقتصادی»، عمده قیمت ها امروز در بازار بر مدار کاهش پیش رفتند.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۱۳ (یک هزار و هشتصد و سیزده) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۱۳ ۲.۸۰ ۰.۱۵ 09:00
۱,۸۱۰ -۶.۹۰ -۰.۳۹ روز قبل
۱,۸۱۷ ۳.۱۰ ۰.۱۷ ۲ روز پیش

 آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا امروز پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۳۶ درصدی، از ۱,۰۹۸,۹۰۰ (یک میلیون و نود و هشت هزار و نهصد ) تومان به ۱,۰۹۵,۰۰۰ (یک میلیون و نود و پنج هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۹۵,۰۰۰ -۳,۹۰۰ -۰.۳۶ 11:31
۱,۰۹۸,۹۰۰ ۹,۹۰۰ ۰.۹ روز قبل
۱,۰۸۹,۰۰۰ -۱۲,۵۰۰ -۱.۱۵ ۲ روز پیش

 آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۲۸۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۷۳۸,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و سی و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۵۰۰ (بیست و پنج هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۵۰۰ -۱۳۰ -۰.۵۱ 11:30
۲۵,۶۳۰ ۱۵۰ ۰.۵۸ روز قبل
۲۵,۴۸۰ -۱۴۰ -۰.۵۵ ۲ روز پیش

 آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به روز قبل ، با ۶۵ تومان افزایش، ۲۵,۰۶۵ (بیست و پنج هزار و شصت و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۰۶۵ ۶۵ ۰.۲۵ 11:10
۲۵,۰۰۰ ۱۱۴ ۰.۴۵ روز قبل
۲۴,۸۸۶ ۶۱ ۰.۲۴ ۲ روز پیش

 آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۱۹ درصدی، از ۳۰,۳۲۵ (سی هزار و سیصد و بیست و پنج ) تومان به ۳۰,۲۷۰ (سی هزار و دویست و هفتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۲۷۰ -۵۵ -۰.۱۹ 11:20
۳۰,۳۲۵ -۸۱ -۰.۲۷ روز قبل
۳۰,۴۰۶ -۲۰ -۰.۰۷ ۲ روز پیش

 آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۳۸ تومان کاهش، ۳۵,۴۸۸ (سی و پنج هزار و چهارصد و هشتاد و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۵,۴۸۸ -۳۸ -۰.۱۱ 11:20
۳۵,۵۲۶ -۳۰ -۰.۰۹ روز قبل
۳۵,۵۵۶ -۹۹ -۰.۲۸ ۲ روز پیش

 قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۵۲ تومان کاهش، ۶,۹۶۸ (شش هزار و نهصد و شصت و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۰.۹۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۰۶۰ (سه هزار و شصت ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۰,۳۳۰ (بیست هزار و سیصد و سی ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,245,000 (یازده میلیون و دویست و چهل و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۲۴۵,۰۰۰ -۱۴۰,۰۰۰ -۱.۲۵ 11:30
۱۱,۳۸۵,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۱.۵۳ روز قبل
۱۱,۲۱۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۲۷ ۲ روز پیش

 آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۷۴۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۷۴۰,۰۰۰ -۶۰,۰۰۰ -۱.۰۵ 11:32
۵,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۵,۸۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۸۷ ۲ روز پیش

 آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۷۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۶۷۵,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد و هفتاد و پنج هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۹۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و نود هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد