به گزارش «نود اقتصادی»، در هشت سال دولت حسن روحانی، متوسط هزینه زندگی مردم در مناطق شهری ۲۸۶درصد بیشتر شد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، در سال ۱۳۹۱ متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوارهای شهری کشور کمتر از ۱۶.۵میلیون تومان بود اما در سال ۱۳۹۹ هزینه‌های مردم به نزدیک ۶۳.۵میلیون تومان رسید.

بدین ترتیب به طور متوسط مردم شهرنشین در دولت روحانی مجبور شده‌اند سالانه ۴۷ میلیون تومان بیشتر برای تامین مواد خوراکی و مایحتاج غیرخوراکی خود هزینه کنند

همچنین در دولت روحانی هزینه خوراکی مردم ۱۱.۶ میلیون تومان (۲۶۱درصد) و هزینه غیرخوراکی مردم ۳۵.۴ میلیون تومان (۲۹۵درصد) بیشتر شد.