به گزارش «نود اقتصادی»، طبق آمار بانک مرکزی، نقدینگی تا پایان سال ۹۹ ، از ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و نسبت به پایان سال ۹۸ ، ۳۷ درصد رشد کرده است.

برآوردها نشان می دهد اگر روند رشد نقدینگی با همان شتاب سال ۹۹ رشد کند تا پایان سال رقم نقدینگی از ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر می‌رود.