ببینید همتی چند ماه پیش چگونه دارد توجیه می‌کند که FATF به درد اقتصاد ما نمی‌خورد؟ اصرارهایش را که توسط تصویربردار «نود اقتصادی» شکار شده ببینید؛ جالب است.