به گزارش «نود اقتصادی»، در پایان عرضه اولیه سهم «فتوسا» به هر کد بورسی حداکثر ۲۸ سهم در سقف قیمتی ۷۸۴۲ ریالی خصیص داده شد که معادل ۲۱ هزار تومان بود.

دو میلیون و ۴۱۰ هزار و ۱۶۳ نفر در این عرضه اولیه مشارکت داشتند.