اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با حضور در ساختمان وزارت کشور داوطلب کاندیداتوری در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری شد.