به گزارش «نود اقتصادی»، چندی است مجلس شورای اسلامی قصد دارد طرحی را به عنوان طرح جدید بانکداری در مجلس مطرح کند که طی آن قوانین مختلفی از جمله قانون اداره بانک مرکزی را تغییر دهد.  این طرح انتقادات زیادی را در میان اساتید مختلف اقتصادی در حوزه و دانشگاه در پی داشته است. 

به عنوان نمونه ۱۶ استاد حوزه و دانشگاه به دو سوال مختلف درباره این طرح پاسخ داده اند. سوال اول درباره استفاده از نظرات کارشناسی آنها در مورد این طرح است و سوال بعد نظر آنها در مورد توانمندی این طرح در ایجاد عدالت اقتصادی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پشتیبانی از تولید و.. است. 

 پاسخهای کارشناسان به این دو سوال قابل تامل است!