به گزارش «نود اقتصادی» طبق آمارهای گمرک ایران، در سال ۹۹  حدود ۴۱۱ تن سوزن خیاطی وارد کشور شده است.