به گزارش «نود اقتصادی»، بانک مرکزی در دوره ریاست همتی از ابتدای مرداد ۱۳۹۷ تا پایان آذر ۱۳۹۹ بیش از ۱۸۷ هزار میلیارد تومان پایه پولی را اضافه کرده است.

این در حالی است که در دوره حدودا ۵ ساله سیف از ابتدای دولت یازدهم تا مرداد ۱۳۹۷ بیش از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان بر پایه پولی افزوده شده بود. تقریبا در دوره همتی ۵۰ درصد بیشتر از دوره سیف پول تورم‌زا در اقتصاد کشور چاپ شده است.