به گزارش «نود اقتصادی» بررسی عملکرد ۱۰ماهه ۲۷ شرکت بیمه‌ای کشور نشان می‌دهد درآمد یا همان حق‌بیمه تولیدی شرکت‌ها طی این مدت به ۶۵ هزار و ۷۱۷ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۱۰ماهه سال گذشته رشد ۳۷ درصدی داشته است.

در بین رشته‌های بیمه‌ای، بیمه شخص ثالث با ۲۱ هزار و ۱۷۶ میلیارد تومان، بیشترین حق‌بیمه تولیدی را خلق کرده است. پس از آن بیمه درمان با ۱۳ هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان در رتبه دوم و بیمه زندگی با نزدیک به ۱۰هزار میلیارد تومان در رتبه سوم قرار دارد.   

در بخش خسارت پرداختی نیز، از ۶۵ هزار و ۷۱۷ میلیارد تومان حق‌بیمه تولیدی، حدود ۳۲ هزار و ۳۵۱ میلیارد تومان یا معادل ۴۹ درصد آن به صورت خسارت به بخش‌های مختلف پرداخت شده است. در بخش خسارات پرداختی نیز، شخص ثالث با ۱۲ هزار و ۳۸ میلیارد تومان در رتبه اول، بخش درمان با ۹ هزار  ۴۲۵ میلیارد تومان در رتبه دوم و بیمه زندگی با ۳ هزار و ۱۴۹ میلیارد تومان در رتبه سوم با بیشترین خسارت پرداختی قرار دارد.

قابل ذکر است طبق آمارهای منتشر شده، در بین ۲۷ شرکت بیمه‌ای کشور از ۶۵ هزار و ۷۱۷ میلیارد تومان حق‌بیمه تولیدی، ۲۰ هزار و ۷۶۶ میلیارد تومان آن مربوط به شرکت بیمه دولتی ایران است.