به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی شرکت ایران‌مال، در مراحل ساخت این پروژه ۵۷ فقره قرارداد ریالی با منشا ارزی به ارزش برآوردی ۶۲/۷ میلیون دلار و ۷۸/۲ میلیون یورو با پیمانکاران و تامین‌کنندگان مواد و مصالح منعقد شده است.

به عبارتی دیگر، اگر معادل دلاری ارزش کل واردات مصالح ساختمانی از خارج برای ساخت ایران‌مال را در نظر بگیریم، مجموع خرید خارجی این شرکت به بیش از ۱۵۰ میلیون دلار خواهد رسید.

همچنین طبق اظهارات حسابرس صورت مالی، به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات خریدهای خارجی توسط تامین‌کنندگان مصالح ساختمانی، این مبالغ نیز ابهاماتی دارد.