به گزارش‌ «نود اقتصادی»، حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: مجلس تصمیم گرفته است تا ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را برای تولیدکنندگان دارو در داخل کشور متوقف کند. این اقدام آثار تورمی بسیار جدی را به دنبال خواهد داشت. مافیای دارو در نتیجه این تصمیم هزاران میلیارد تومان به دست خواهند آورد که به هیچ کس پاسخگو نیستند.

وی بیان کرد: افزایش قیمت ارز تولیدکنندگان دارو پیامدهای گسترده‌ای به دنبال دارد. نابود شدن تولید داخل، گسترش واردات و افزایش قیمت دارو از جمله پیامدهای این افزایش قیمت ارز خواهد بود.