به گزارش «نود اقتصادی»، ابراهیم صادقی فر، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار اظهار داشت: ۴۰ درصد متقاضیان ثبت نامی واجد شرایط جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری بگیرکشور در طرح اقدام ملی مسکن را کارگران تشکیل می دهند.

وی بیان کرد: از مجموع ۸۵۰ هزار نفر ثبت نام کننده واجد شرایط در طرح اقدام ملی مسکن از جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری بگیر کشور، ۳۵۸ هزار نفر از جامعه کارگری هستند.