به گزارش «نود اقتصادی» علی قنبری، ‌استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: به نظر می‌آید بودجه خوشبینانه تصویب شده است و بیشتر نسبت به سال گذشته، رقم‌ها به‌صورت تصاعدی دیده شده است. در شرایط کنونی با توجه به درآمدهای محدود کشور هم از لحاظ نفت، هم مالیات و هم درآمدهای گمرگی به‌خاطر کرونا و تحریم، به اعتقاد من بودجه غیرواقعی بسته شده است.

 وی بیان کرد: به اعتقاد من باید مقدار وابستگی به نفت محدود شود و احتمالا در مجلس اعداد به‌صورت واقعی دربیاید. دولت با تکیه بر فروش اوراق نفتی، بودجه را خیلی بالا دیده و من فکر می‌کنم نگاهش غیرواقعی بوده است.