به گزارش «نود اقتصادی»، وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۴ گزارشی منتشر شده بود که نشان می‌داد "درآمد- هزینه" ۳۸ درصد خانوارهای ایرانی، کمتر از دهک سوم (استاندارد و معیار رفاه حداقلی) است.

وی بیان کرد: از سال ۱۳۹۷ به این سو، ارزش پول ملی ایران به‌شدت ریزش داشت و متناظر با کاهش ارزش پول ملی، تورم‌های بالایی نیز تجربه کردیم.

استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: در سال گذشته تورم در اقتصاد ایران حدودا ۳۸ درصد، سال ۱۳۹۷ حدودا ۲۷ درصد بوده و امسال نیز طبق برآوردها ۴۰ درصد خواهد بود که نشان می‌دهد تورم تجمعی در سه‌ساله اخیر به صددرصد خواهد رسید. بنابراین طبیعی است که آمار ۱۳۹۴ مبنی بر آنکه ۳۸ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط استاندارد "درآمد- هزینه" قرار دارند، اکنون به بالای ۵۰ درصد رسیده است.