به گزارش «نود اقتصادی»، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: الزامات بهبود فضای کسب وکار حوزه تولید در پنج حوزه مالیات، بیمه تامین اجتماعی، گمرک، بانک و محیط زیست تدوین شده است. این موضوعات مقرر است از کانال ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی و نتایج آن در ستاد اصلی جهت اخذ مصوبات لازم مطرح شود.
تشکینی عنوان کرد: یکی از موضوعات کلیدی بهبود فضای کسبوکار و بهتبع آن رونق تولید «بیمه تامین اجتماعی» است. این امر بدان دلیل است که فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی پیوسته با این موضوع ارتباط مستمر دارند.

وی اضافه کرد برخی موضوعات اساسی که میتواند به تحقق رونق تولید از کانال تامین اجتماعی کمک شایانی کند شامل این موارد است:

1- حذف لزوم اخذ مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی در زمان صدور و تمدید مجوزها از جمله کارت بازرگانی (ماده 37)

2- اصلاح نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه براساس «درصدی از کل مبلغ قرارداد (5 درصد)» در قراردادها و پیمان‌ها با تشخیص سازمان (ماده 38)

3- تببین و تعدیل اختیار سازمان (به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان) در نحوه مطالبه و وصول یکجا و یا جداگانه چند پیمان یک پیمانکار که در یک مدت و بعضاً مکان معین اجرا میشود (براساس درصدهای مقطوع) و نیز مطالبه حق بیمه موضوع پیمانهایی که از ابتدا تا انتهای آن توسط کارکنان ثابت و مستقر در کارگاه دائمی (متعلق به خود پیمانکار) انجام شود (براساس ماده ۲۸) براساس مقررات پیمانکاران (ماده 41)

4- تقلیل و تقسیط دریافت چهاردرصد (4%) حق بیمه کل سنوات مشمولان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور (شق 4 بند ب تبصره 2 ماده 76)

5- ابلاغ و تاکید بر رسیدگی به دفاتر و صورت مزد یکسال گذشته (ماده 101)

6- اعمال قانون معافیت پنج نفر کارگر از پرداخت سهم بیمه کارفرما (ماده واحده مصوب 1362)

7- تعدیل سهم بالای کارفرما از پرداخت حق بیمه کارکنان (تبصره 1 ماده 28)

8- تعیین فرآیندی شفاف برای جلوگیری از اعمال تمایل اکثریت اعضاء هیئتهای تشخیص مطالبات به سازمان تامین اجتماعی و مخدوش بودن احتمالی اصول دادرسی منصفانه و بیطرفی هیئت موصوف (ماده 43)