به گزارش «نود اقتصادی»، این پنج شرکت در این مدت هفت هزار و ۵۵۷ میلیارد تومان حق بیمه تولید و در مقابل سه هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کردند.

شرکت بیمه آسیا موفق شد در ۴ ماه نخست امسال ۲۴ درصد به حق بیمه تولیدی‌اش نسبت به مدت مشابه پارسال اضافه و همچنان با فاصله زیاد رتبه نخست را در بین شرکت‌های بیمه‌ خصوصی کشور حفظ کند. این شرکت در ۴ ماه ابتدایی امسال ۲۶ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال خسارت به بیمه‌گذاران‌اش پرداخت کرده و نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی بیمه آسیا در پایان تیرماه امسال ۴۷ درصد برآورد می‌شود.

میزان حق بیمه صادره بیمه آسیا از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه امسال با رشدی ۲۴ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال بالغ بر دو هزار و ۲۶۱ میلیارد تومان برآورد شده و این شرکت در همین مدت یک هزار و ۷۰ میلیارد تومان برای جبران خسارت به بیمه‌گذاران‌اش پرداخت کرده است.

از کل حق بیمه تولیدشده توسط شرکت بیمه آسیا در ۴ ماه نخست سال جاری، ۴۵ درصد در رشته بیمه شخص ثالث و حوادث راننده، ۱۹ درصد در رشته بیمه درمان، ۹ درصد در رشته بیمه زندگی و ۲۷ درصد در سایر رشته‌ها بوده است.

همچنین از مجموع خسارت پرداخت شده در این مدت سهم بیمه شخص ثالث و حوادث راننده ۴۹ درصد، بیمه درمان ۲۲ درصد، بیمه زندگی ۹ درصد و سایر رشته‌ها ۲۰ درصد برآورد شده است. نکته قابل تامل در عملکرد شرکت بیمه آسیا در ۴ ماه نخست امسال می‌توان به مدیریت بهینه ریسک و توازن نسبی در حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی اشاره کرد.