به گزارش «نود اقتصادی» طبق آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، طی سه سال اخیر یعنی از بهار سال ۱۳۹۶ تا پایان زمستان سال ۱۳۹۸ قیمت زمین مسکونی از متری ۴ میلیون و ۶۰۰هزار تومان با رشد حدود ۳۵۱ درصدی به ۲۰ میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسیده است. به عبارتی دیگر طی سه سال اخیر قیمت هر مترمربع زمین مسکونی در تهران حدود ۱۶ میلیون و ۲۰۰هزار تومان گران شده است.