به گزارش «نود اقتصادی»،‌ با نگاهی به جدول مذکور به راحتی میتوان اذعان کرد، دولت یازدهم و دوازدهم با اینکه نقدهای جدی به طرح‌های اقتصادی دولت قبل داشت، اما اکنون تمام طرح‌های اقتصادی دولت قبل را یا اجرا کرده و یا در حال اجراست!