به گزارش «نود اقتصادی»، سلمان خادم المله کارشناس اقتصاد مسکن اظهار داشت: طرح اقدام ملی مسکن فاقد ظرفیت ایجاد تحول در بخش مسکن است. به هر حال اینکه دولت اقدامی برای خانه دار کردن دهک های پایین یا میانی جامعه انجام بدهد خوب است. در همه کشورهای جهان نیز برای تامین مسکن اقشاری که نیازمند کمک دولت هستند برنامه ریزی می شود، اما با توجه به اوضاع کنونی اقتصاد ایران نمی توان انتظار داشت طرح اقدام ملی، تحول بزرگی در حوزه اشتغال یا حتی کنترل بازار مسکن ایجاد کند.