به گزارش «نود اقتصادی»، مسعود کمالی اردکانی سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: در تجارت با کشورهای عراق، افغانستان، امارات و حتی عمان که شریان‌های اصلی تجارت خارجی کشور را در بر می‌گیرند، مشکل چندانی ایجاد نشده و جریان تجارت برقرار است، هرچند در مواردی با کندی‌هایی همراه است.

وی افزود: در مورد کشورهای ترکیه و پاکستان که شرکای مهم تجاری کشور بوده و بخش قابل توجهی از جریان تجارت از مسیر مرزهای مشترک این کشورها صورت می‌گیرد، بیشترین مشکل وجود دارد و تقریبا مرزهای این دو کشور بسته شده است.

مسعود کمالی اردکانی بیان کرد: گروه سوم کشورهای شمالی شامل قز‌‌اقستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان هستند که در مورد این دسته از کشورها مرز ارمنستان به طور مقطعی مسدود و مرزهای ترکمنستان با محدودیت مواجه است؛ اما در مرزهای قزاقستان و آذربایجان تجارت اگرچه با محدودیت و کندی اما در مجموع تردد صورت می‌گیرد.