به گزارش «نود اقتصادی» درحالی‌که بودجه عمرانی سهم به سزایی در تحقق اهداف رشد اقتصادی دارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۲۲ سال اخیر با اختصاص سهم هزینه‌های عمرانی برای جبران هزینه‌های جاری دولت، بودجه عمرانی کم‌کم به سمت حذف کامل حرکت می‌کند. به طوریکه در سال ۱۳۷۶ نسبت بودجه عمرانی محقق شده کشور درحالی معادل ۴۵ درصد بودجه جاری کشور بوده که این میزان در سال ۱۳۹۷ به ۱۸ درصد و در سال جاری نیز براساس برآوردها به ۱۴ درصد خواهد رسید.

یکی از نشانه‌های بارز عدم تحقق بودجه عمرانی وجود ۷۱ هزار پروژه عمرانی ناتمام در کشور است که عمر برخی از آنها به ۳۰ سال هم می‌رسد.

قابل ذکر است همانطور که آمارهای جدول نشان می‌دهد بیشترین کاهش حجم بودجه عمرانی از سال ۱۳۹۰ به این سو اتفاق افتاده و نکته جالب توجه هم اینکه در این دوره با افزایش تورم به بیش از ۳۰ درصد، هنوز چندین سال است رقم بودجه عمرانی افزایش چندانی نداشته است.