به گزارش «نود اقتصادی»، وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: با ۷۲ هزار تومانی شدن یارانه نقدی دهک‌های کم‌درآمد، متضرر می‌شوند. به‌عنوان مثال در حالی که یک خانوار چهار نفره در حال حاضر، ۱۸۲هزار تومان یارانه نقدی و ۱۷۲هزار تومان یارانه معیشتی و مجموعا ۳۵۴هزار تومان یارانه دریافت می‌کند، در صورت اجرای این مصوبه مجموعا ۲۸۸هزار تومان یارانه خواهد گرفت.

وی بیان کرد: در حالی که یارانه معیشتی در بیشترین حالت برای یک نفر، ۵۵هزار تومان بوده است. تحلیل روی خانواده‌های سه نفره هم همین کاهش مبلغ یارانه را نشان می‌دهد. پس عملا این سیاست به ضرر خانوارهای کم‌درآمد تمام می‌شود. به‌ویژه در سال بعد که ما شرایط بسیار سختی هم در اقتصاد خواهیم داشت، عملا ۱۸میلیون نفر از افرادی که چندان نیازی به این یارانه‌ها ندارند، به یارانه‌بگیران اضافه خواهد شد و این با منطق حمایت از دهک‌های کم‌درآمد همخوانی ندارد.